Otrivin (Xylometazoline Hydrochloride)

Otrivine (OTC)
0.1% Spray

Product of UK/EU. Shipped from United Kingdom. Otrivin is also marketed internationally under the name Otrivine.