Drugs Matching "tobradex"

Your search for "tobradex" returned 3 results.

Brand Name Alias(es)
Tobradex Opht Ointment (Tobramycin / Dexamethasone) Tobradex Ophthalmic Ointment
Tobradex Ophthalmic Suspension (Tobramycin / Dexamethasone)
TobraDex ST (Dexamethasone / Tobramycin)